"Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości” Kingi Musialskiej


Kolejna praca naukowa - tym razem jest to książka Kingi Musialskiej "Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości", a więc publikacja z pogranicza socjologii i pedagogiki. We wstępie autorka przedstawia przedmiot oraz główne cele badań. Książka podzielona została na część teoretyczną i metodologiczną. Pierwszy rozdział daje podstawę teoretyczną – autorka mówi, czym jest aspiracja oraz przedstawia rodzaje aspiracji sklasyfikowane przez różnych badaczy (m. in. B. Gołębiowskiego, A. Janowskiego i T. Lewowickiego) i czynniki, które warunkują aspiracje, a więc analizuje dotychczasowy stan badań.

Kolejna część ma charakter metodologiczny – Kinga Musialska stawia główną hipotezę, która brzmi: „Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości są aspiracjami edukacyjno-zawodowymi, materialno-bytowymi, rodzinnymi i osobistymi i są uwarunkowane czynnikami psychologicznymi, socjologicznymi i pedagogicznymi”*. W pozostałej części książki autorka stara się poprzeć swoją tezę dowodami. W tym celu przeprowadziła szereg wywiadów z młodzieżą wybranych trzech techników województwa małopolskiego, znajdujących się na wsi, w małym mieście i w dużym mieście. Badaczka charakteryzuje badaną młodzież ze względu na płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie rodziców, samoocenę, warunki materialne, sytuację rodzinną i strukturę rodziny. Wszystkie te dane podaje w postaci słupków procentowych w tabelkach.

Pozostała część książki stanowi szczegółową analizę poszczególnych aspiracji życiowych badanej młodzieży z uwzględnieniem różnorodnych czynników, które wpływają na ich kształtowanie. W końcowym rozdziale autorka przedstawiła analizę indywidualnych przypadków.

Książka jest typową pracą naukową. Zastanawiałam się, czy nie jest to przypadkiem publikacja pracy magisterskiej lub doktorskiej autorki, gdyż ma tak bardzo schematyczną formę (we wstępie: wyjaśnienie poszczególnych członów tytułu, cel i założenia badawcze, następnie dotychczasowy stan badań i przedstawienie własnych propozycji badawczych), co oczywiście nie umniejsza wartości zaprezentowanych treści. Myślę, że prace tego typu, które mają na celu przedstawienie oczekiwań i planów młodzieży szkół średnich, są wartościowe głównie ze względu na to, że dają szanse szkołom na przygotowanie uczniów do realizacji ich zamierzeń. Poza tym pozwalają przeanalizować różnice pomiędzy aspiracjami młodzieży mieszkającej na wsi, w małym i dużym mieście, zastanowić się, z czego wynikają rozbieżności oraz jak ewentualnie niwelować te różnice, by zapewnić uczniom dobry życiowy start.

* K. Musialska, "Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dojrzałości", Kraków 2010, s. 37.

1 komentarz:

  1. Mnie niestety naukowe książki jakoś nie interesują. Nie mam do nich cierpliwości, ponieważ wolę jak coś się dzieje, czyli akcja i jeszcze raz akcja.

    OdpowiedzUsuń